Fincafe es una marca registrada de Coffee Center, S.L.

Condicions generals de compra i acceptació


Aquestes condicions generals de compra regulen l′adquisició, a través del lloc Web, www.almahome.cat, accessible també des de les adreces d′URL www.almahome.es www.coffee-center.es. ALMA és una marca registrada de Coffee Center SL. 

Les dades identificatives del responsable de la web són les que figuren a continuació: 

COFFEE CENTER SL 

NIF: B17215096 

C/Barcelona 11 P.I. Mas Aliu • 17181 Aiguaviva ( Girona ) 

info@almahome.es 

Atención al consumidor 972 23 68 68 

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 719, foli 10465, Inscripción 1ª. 


Per tal de realitzar la compra és necessari que el Client estigui registrat a la plana web www.almahome.cat i accepti les condicions generals. L′acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l′acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra. 
COFFEE CENTER SL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració d′aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre′ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l′accés als mateixos procurant informar l′usuari d′aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin. 
L’acció de comprar mitjançant la plana web www.almahome.cat es destina a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l′alimentació i els seus sectors afins. 
En virtut de l′expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de www.almahome.cat. 

Com Client, vostè declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb COFFEE CENTER SL. 
     
    Clients registrats
    El registre com a client és totalment gratuït. Els codis d′accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l′únic responsable de l′elecció, la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se′n puguin derivar. COFFEE CENTER SL es reserva el dret de cancel•lar el nom d′usuari i la contrasenya d′aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats. 
     
    Preus de www.almahome.cat
    COFFEE CENTER SL li garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci l′entrega. Tots els preus mostrats a www.almahome.cat inclouen l′impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable. Les imatges dels productes que el Client podrà visualitzar a la plana web es mostren als sols efectes identificatius i descriptius, i pot ser diferent d′aquells finalment lliurats. COFFEE CENTER SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel•lar la seva venda de forma temporal o definitiva. 
La validesa de les ofertes tindrà un caràcter mensual/diari/trimestral. 
     
    Preparació i lliurament de la cistella
    COFFEE CENTER SL li garanteix l′existència de tots els productes que s′ofereixen a www.almahome.cat , en cas de no tenir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits, el Client serà informat d’aquesta circumstancia. 

La comanda/cistella serà lliurada al domicili indicat en la franja horària establerta o bé el client podrà recollir-la en un dels punts de venta autoritzats en un termini de 30 dies a partir de l'acceptació expressa del consumidor. 

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius, tant nacionals, autonòmics com locals, dins l’horari establert amb el client. En el moment del lliurament, el Client s’identificarà i haurà de signar l′albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada. 

COFFEE CENTER SL no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador. 

Actualment COFFEE CENTER SL ofereix el servei de lliurament a domicili dins el Estat Espanyol, exceptuando Canarias, Ceuta i Melilla. 
     
    Despeses de lliurament
    Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran les següents: (colocar mapa)

     
    Devolucions
    Segons el que disposa l′article 4 del Reial Decret 1906/99, de 17 de desembre, el client disposarà d′un termini de fins a 7 dies hàbils per tal de resoldre el contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions. En aquest cas, el Client té l’obligació de retornar el producte adquirit i satisfer les despeses de devolució. No s’aplicarà el dret de desistiment en el cas que fos un producte confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats. COFFEE CENTER SL es compromet a la devolució de les quantitats abonades en un termini de 30 dies. 
     
    Formes de pagament
    El pagament pot realitzar-se mitjançant: 
•    Targetes de crèdit o dèbit: Visa, VisaElectron , Mastercard
•    PAY PAL. COFFEE CENTER SL garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions mitjançant la passarel•la PAY PAL.
•    Transferència bancària al número de compte 2100 0002 50 0201589847 al moment de realitzar la compra. Vàlid des de altres entitats espanyoles solament. En aquest cas, el client indicarà el número de comanda en el “concepte” perquè el Departament de comandes pugui agilitzar la comprovació. En el cas que la transferència no sigui rebuda dins dels següents 10 dies hàbils, la comanda serà anul•lada.